POSTS
PORTFOLIO
ZOEK
Your address will show here +12 34 56 78
Algemene Voorwaarden

De Voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden zakelijke afnemers webshop Comsupply

 

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden voor zakelijke afnemers van de webshop Comsupply, beiden hierna te noemen de ondernemer, treden in werking per 9 juni 2017.

 

Artikel 1 — Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1) Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij hethandelsregister van de Kamer van Koophandel en die beschikt over een bij Comsupply aangemaakt zakelijke account en met wie Comsupply een overeenkomst aangaat dan wel aan wie Comsupply een aanbieding doet;

2) Dag: kalenderdag;

3) Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks vanproducten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

4) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier dietoekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatiemogelijk maakt;

5) Ondernemer: Comsupply, gevestigd aan de Zijpendaalseweg 8, 6814 CK te Arnhem en ingeschreven bij het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 09209352 en met Nederlands BTW-identificatienummer NL821519876B01, hierna ook genoemd de ondernemer;

6) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot standkomt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

7) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor hetsluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig indezelfde ruimte zijn samengekomen;

9) Product: ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, televeren of geleverde artikel;10) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 — Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Comsupply, is een handelsnaam van Moving Forward BV

 

Vestigingsadres:

Zijpendaalseweg 86814 CK ARNHEM

Nederland

 

Bezoekadres:

Kruisboog 45

3905 TE Veenendaal

Nederland

 

Telefoon: 085–8081000 (bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag)

E-mailadres: info@comsupply.nl

Website: www.comsupply.nl

KvK-nummer: 09209352 te Arnhem

BTW-identificatienummer nummer: NL821519876B01

Bankgegevens: NL03ABNA0494305037

BIC nummer: ABNANL2A

 

Artikel 3 — Toepasselijkheid

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2) De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemerwordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;

3) Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dezevoorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan inoverleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige ofvernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen;

4) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van dezebepalingen;

5) Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden isgeregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van dezevoorwaarden;

6) Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van dezealgemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijsniet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij opverzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;

7) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;

8) Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stiptenaleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4 — Offerte

1) Ieder aanbod/offerte van de ondernemer is vrijblijvend;

2) Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

3) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

4) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

5) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

•de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;

•de prijs inclusief accijns, tenzij anders overeengekomen;

•de eventuele kosten van aflevering;

•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingendaarvoor nodig zijn;•de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnende ondernemer de prijs garandeert;

•de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van eenduurtransactie.

6) Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in detussentijd niet meer beschikbaar is;

7) Een aangevraagde offerte is 14 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemergeldig. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door ondernemer is ontvangenwordt de aanvraag in bestelling gezet;

8) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop deproducten gereed zijn voor verzending aan afnemer. De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij afnemer af te leveren. Het is echtermogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd;

9) De artikelen uit een bestelling worden op één adres afgeleverd. Het is niet mogelijk om bij een bestelling afzonderlijke artikelen apart in te laten pakken;

10) Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de ondernemer daaraan niet gebonden. Deovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,tenzij ondernemer anders aangeeft;

 

Artikel 6 — De overeenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en hetvoldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

2) Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod;

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen;

4) De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of deafnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten enfactoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst opafstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft omde overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag teweigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5) Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde vanvoldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten;

6) De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevensonverwijld aan de ondernemer te melden;

7) Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd;

8) Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indienschriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 7 — De prijs

1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van deaangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg vanveranderingen in btw-tarieven en/of accijnstarieven;

2) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzengebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemergeen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aanschommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bijhet aanbod vermeld;

3) De ondernemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte;

4) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

5) Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

of b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingangvan de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6) Aanbiedingen van de ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen;

7) De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijnexclusief btw. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijnexclusief btw.

 

Artikel 8 — Betaling

1) Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer;

2) De ondernemer verlangt bij de eerste drie leveringen van de afnemer vooruitbetaling, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan vanaf op het moment dat de betaling binnen is bij Comsupply. Na deze eerste drie leveringen zal schriftelijk worden overeengekomen of de afnemer op rekening mag bestellen;

3) De ondernemer is gerechtigd om aan het totaalbedrag van door afnemer verschuldigde bedragen een maximum te stellen;

4) De ondernemer heeft het recht om na deze eerste drie leveringen een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is ondernemer gerechtigdvooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet totlevering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan vanafop het moment dat de betaling binnen is bij de ondernemer;

5) Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd eenvertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening tebrengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke renteverschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf hetmoment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledigverschuldigde bedrag;

6) Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijnverplichtingen, dan heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de afnemerkenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aanafnemer in rekening te brengen;

7) De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde;

8) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op;

9) De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 9 — Eigendomsvoorbehoud

1) Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijveneigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemergesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen dekoopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigdetoeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding;

2) Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder heteigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder heteigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze tebezwaren;

3) De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen;

4) In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wiluitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijketoestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al dieplaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en diezaken terug te nemen;

5) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht deondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen;

6) De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de ondernemer.

 

Artikel 10 — Levering en uitvoering

1) De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten;

2) Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt;

3) Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden;

4) In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30dagen na ontbinding, terugbetalen;

5) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemerzich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen;

6) Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met de afnemer;

7) Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend;

8) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

9) Aan de leveringsplicht van de ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de ondernemer geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan de plaats van levering strekt het rapport van devervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van hetaanbod tot levering.

 

Artikel 11 — Reclame en herroepingsplicht

1) De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de ondernemer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de ondernemer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen;

2) Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijngaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;

3) Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zoverdat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hijvan zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverdetoebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

4) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;

5) Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Deafnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventueleoverige bestelde producten;

6) Indien een levering of een deel van een levering door de afnemer wordt geretourneerdzijn de kosten voor terugzending voor zijn rekening;

7) Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,terugbetalen.

 

Artikel 12 — Conformiteit en Garantie

1) De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomstbestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

2) Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie;

3) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;

4) Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waaropondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer;

5) Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

 

Artikel 13 — Aansprakelijkheid

1) Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voorindirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies,imago schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijkuitgesloten;

2) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststellingvan de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekkingheeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kostengemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te latenbeantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden enredelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

3) Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uitwelke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeksgebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemeraan ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin deschade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten;

4) Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

5) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijnondergeschikten.

 

Artikel 14 — Vrijwaring

1) De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die inverband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is;

2) Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 15 — Overmacht

1) De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens deafnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

2) De ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen nietkunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht;

3) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeendaaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komendeoorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deomstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedtnadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen. Vertraging bij ofwanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in deelektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derdengeleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht;

4) Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dantwee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. In geen geval is de ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen;

5) Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 — Klachtenregeling

1) De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer,nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd;

3) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagengerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer deafnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17 — Toepasselijk recht en geschillen

1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaardenbetrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. Detoepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

2) Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ookgenaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestingplaats van de verkoper;

3) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterstehebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 — Beheer van gegevens en privacy

1) Indien de afnemer een bestelling plaatst bij de ondernemer, dan worden de gegevensvan de afnemer opgenomen in het klantenbestand van de ondernemer. Deondernemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens van deafnemer niet verstrekken aan derden;

2) De ondernemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van de afnemer. De afnemer kan haar gegevens inzien en kan haar gegevens aan passen;

3) De ondernemer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst voorcommerciële doeleinden als reclame en nieuwsbrieven. Elke mailing bevat instructiesvoor de afnemer om zichzelf van deze lijst te verwijderen en om haar gegevens aan te kunnen passen;

4) Alle details omtrent het beheer van gegevens en privacy zijn beschreven in het speciale Privacy Policy document. Dit document wordt langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de tekst van Privacy Policy document langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 19 — Wijziging voorwaarden

1) De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen;

2) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. De afnemer wordtgeadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

 

Nog vragen of opmerkingen?

 

Indien u vragen heeft of opmerkingen over onze algemenen voorwaarden voor zakelijke afnemers, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice via het email adres info@comsupply.nl. In het geval van wijziging van onze algemene voorwaarden voor zakelijke afnemers vindt u op onze website altijd de meest recente informatie hierover.